VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY E-SHOPU WWW.ALOEMED.SK

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.aloemed.sk a jej subdomenami je:

Obchodné meno: Aloemed s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania: SK 2302 0000 0000 345 323 4356

IČO: 36842 923

DIČ: 2022 468 580

Bankové spojenie: IBAN SK 2302 0000 0000 345 323 4356

Zapísaný pod spisovou značkou  el 228336/2015/B, vložka číslo 48235/B v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1

E-mail:info@aloemed.sk

Tel. číslo: +421 944 303 404

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozska 32  P.O.Box 5, 820 07  bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č.:   02/ 58272 172

02/ 58272 104

fax č.:  02/ 58272 170

 

Článok I – Pojmy

Predávajúci spoločnosť Aloemed s.r.o. , ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.aloemed.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.aloemed.sk

Tovar produkt ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)

VOP tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP upravujú:
 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.aloemed.sk.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 4. Po stlačení tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa v zadanom počte kusov. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 5. Pred dokončením objednávky Spotrebiteľ stlačí tlačidlo „SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ“. Po stlačení sa Spotrebiteľovi zobrazí objednávkový formulár, v ktorom Spotrebiteľ vyplní fakturačné údaje, prípadne aj adresu na doručenie objednávky a zvolí spôsob platby. V náhľade si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 6. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 7. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.aloemed.sk a súčasne súhlasím so spracovaním zadaných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.“
 8. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
 • vlastnostiach Tovaru,
 • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol v objednávkovom formulári, nasledovné:
 • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
 • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom.
 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 9. tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 9 tohto článku VOP.

 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
 • bankovým prevodom, alebo
 • dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.
 1. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 2. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 14 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 14 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 10 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.
 5. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol v objednávkovom formulári, prípadne ako dodaciu adresu v Objednávke.

 

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa: a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa, c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne: a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo b) e-mailom na adrese info@aloemed.sk
 3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Článok VI – Záručné a reklamačné podmienky

 

 1. Predávajúci garantuje kvalitu všetkých produktov, ktoré nesú meno ALOEMED a potvrdzuje, že produkty spĺňajú najvyššie normy čerstvosti a čistoty pre použitie spotrebiteľmi.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Tovar zakúpený prostredníctvom E-shopu je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie Spotrebiteľa, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným Tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.
 4. Reklamácia tovaru musí obsahovať:
 • označenie čísla objednávky,
 • označenie Predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná,
 • označenie Spotrebiteľa a jeho poštovnej a e-mailovej adresy,
 • dôvod reklamácie,
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,
 • dátum a podpis.
 1. Práva Spotrebiteľa zo zodpovednosti, ktoré Spotrebiteľ môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva Spotrebiteľa zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.
 2. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Predávajúci je povinný potvrdiť Spotrebiteľovi prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu.
 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím Spotrebiteľa o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude Spotrebiteľovi oznámený.
 5. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.
 6. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú Spotrebiteľovi odoslané iba na jeho emailovú adresu.

 

Článok VII – Ochrana osobných údajov

 

 1. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode je Spotrebiteľ povinný poskytnúť svoje údaje v rozsahu uvedenom v objednávkovom formulári.
 2. Poskytnutím osobných údajov, respektíve vyplnením objednávkového formuláru, Spotrebiteľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže Predávajúcemu spôsobiť.
 3. Účelom spracovania osobných údajov podľa bodu 1. tohto článku je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, umožnenie informovania o stave objednávok, umožnenie spracovania objednávky, umožnenie poskytnutia Spotrebiteľom vyžiadaného tovaru, umožnenie vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie a doručenia vyžiadaného tovaru.
 4. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. O oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.
 5. Spotrebiteľ berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré poskytol Predávajúcemu budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s Predávajúcim zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.
 6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.
 7. Práva Spotrebiteľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Spotrebiteľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
 8. Spotrebiteľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako stanovený v bode 3. tohto článku.
 9. Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú poskytnuté osobné údaje Spotrebiteľa:
 • Slovenská pošta.
 1. Zoznam registrácií na úrade pre Ochranu osobných údajov:
 • IS Predaj tovaru cez E-shop www.aloemed.sk pod číslom xxx.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

1.      Predávajúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje Spotrebiteľa, že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej alebo e-mailovej adresy Predávajúceho.

2.      Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z.

3.      Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4.      Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len Spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20,- Eur. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- Eur s DPH.

Článok VIII – Záverečné ustanovenia

 

 1. Vzťah medzi príslušným predávajúcim a kupujúcim sa výhradne riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Informácie uvedené v týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
 3. Právne vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania E-shopu je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 5. Práva a povinnosti v zmysle týchto VOP sa neuplatnia v prípade, kedy osoba na strane kupujúceho neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 04.04.2016.

 

 

Cookies

Užívateľ môže pri prevádzke portálu využívať súbory cookies, teda krátke textové súbory, ktoré internetový prehliadač užívateľa ukladá v zariadení, pomocou ktorého užívateľ navštívi portál. Návštevou a ďalším používaním portálu užívateľ súhlasí s tým, aby boli v jeho internetovom prehliadači uložené

 • dočasné cookies (slúžiace predovšetkým k identifikácii užívateľa po dobu jeho prihlásenia na portáli. Dočasné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú)
 • dlhodobé cookies (slúžiace predovšetkým k dlhodobému zachovaniu osobných nastavení internetového prehliadača užívateľa. Dlhodobé cookies zostávajú uchované v internetovom prehliadači užívateľa aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ navštívi portál)

a zároveň s tým, aby ich prevádzkovateľ využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.